Graditeljske javne nabavke

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Bitne javne nabavke se ne završavaju onako kako bi Vi želeli?
Ne možete da stignete da na vreme obradite graditeljsku javnu nabavku?

Ova obuka je pripremljena na osnovu zahteva poslovnih partnera koji smatraju da uobi?ajeno poznavanje javnih nabavki nije dovoljno za uspešnu njihovu uspešnu realizaciju.

Obuka se pre svega bavi mogu?nostima koje nam pruža zakon i na?inima da se one preto?e u uspešnu nabavku.

Zato ova obuka sadrži niz prakti?nih saveta koji ?e vam pomo?i da se javna nabavka završi u skladu sa vašim željama i u skladu sa zakonskim ograni?enjima.

Cilj obuke je da naru?ioci i ponu?a?i nau?e da uspešnije realizuju javne nabavke u vezi gra?evinskih radova i usluga a da pri tome u potpunosti ispune sve zahteve zakona.

Predava?i imaju višegodišnje iskustvo u graditeljskim javnim nabavkama i još duže iskustvo u držanju graditeljskih obuka. Takvo iskustvo može da vam pruži prave odgovore na probleme koje imate u praksi.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:
Naru?iocima i ponu?a?ima koji žele da uspešnije realizuju javne nabavke u vezi gra?evinskih radova i usluga a da pri tome u potpunosti ispune sve zahteve zakona.

CILJEVI OBUKE:
Nakon ove obuke mo?i ?ete da:
  • Sprovodite Zakon o javnim nabavkama nalaze?i mogu?nosti a ne ograni?enja
  • Obezbedite zajedni?ko delovanje pravne i tehni?ke struke tokom rada na nabavci
  • Primenite iskustvene savete za rešavanje problema koje imate u praksi
PREDAVA?I:

dr Zoran ?or?evi?, dipl. inž. gra?.

Jelena Marinkovi?, dipl. inž. gra?.

Petar Dimi?, dipl. inž. gra?.


OSNOVNE TEME KOJE SE OBRA?UJU:
  • Strategije za uspešnije graditeljske javne nabavke
  • Zakonski okvir nabavki
  • Pravni i tehni?ki aspekti graditeljskih nabavki
  • Kako do željenog izvo?a?a/projektanta/nadzora? / Kako da ne izgubite od lošijeg konkurenta?
  • Kako biti mudar na vreme?
  • Šta može da po?e naopako?
  • Primeri uspešne prakse

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama