IN-HOUSE obuke

Veoma ?esto preduze?a žele da pošalju ve?i broj polaznika ili imaju specifi?ne zahteve - žele da seminar prilagode svojim potrebama, zahtevaju poseban sadržaj, mesto, vreme... U tom slu?aju, EU Build organizuje IN-HOUSE obuku koja je prilago?ena oblastima poslovanja i nivou znanja u pojedina?nim organizacijama. IN-HOUSE obuke se izvode sa jasno definisanim ciljevima koje Vi definišete, a mi smo fokusirani na konkretne i merljive rezultate želite.


Prednosti ovakvih vrsta obuka su:

  • direktna prilago?enost obuke potrebama Vašeg tima i kompanije,
  • ušteda, odnosno umanjeni trošak za obuke,
  • prilagodljivost termina organizovanja obuke koji Vama najviše odgovara.