Organizacija i tehnologija građenja

Vaši inženjeri, radnici i podizvo?a?i dobro znaju svoj posao.

Kada se pojavi potreba da rade nešto što do sada nisu radili ili kada je potrebno da budu još ekonomi?niji i/ili brži u tome što znaju da rade, EU Build ?e Vam pomo?i da budete uspešniji.

Na osnovu svog velikog iskustva EU Build može izraditi projekat organizacije i tehnologije gra?enja koji ?e vam omogu?iti da vaši zaposleni i podizvo?a?i budu još uspešniji. Projekat organizacije i tehnologije možda nije zakonska obaveza, ali mnogi investitori zahtevaju da dostavite ovakav projekat pre po?etka radova, kontrolišu Vaš rad na osnovu njega. Ovaj projekat Vam obezbe?uje da i sami imate pregled kada gde i na koji na?in treba da izvodite neke radove.

Pripremi?emo vam:

  • Dinami?ki plan izvo?enja radova;
  • Plan resursa (plan angažovanja redne snage, plan angažovanja materijala, plan angažovanja troškova);
  • Opis tehnologije izvo?enja radova;
  • Šemu organizacije gradilišta.

Ako se vaš projekat realizuje u okruženju koje se brzo menja (dobavlja?i kasne, investitor menja zahteve, projektna dokumentacija nije završena, …) možemo da pratimo stvarni razvoj doga?aja i brzo prilago?avamo organizaciju i tehnologiju novim dešavanjima, tako da vaš profit i rok završetka ne budu ugroženi.