Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Upravljanje uspostavljanjem baznih/osnovnih linijaBaseline configuration management
Uspostavljanje polaznih linija koje će formalno biti pregledane i usaglašene, koje će služiti kao osnova za dalji razvoj. Ovako postavljene polazne linije omogućavaju kontrolu ili stabilnost prilikom interakcije sa potrošačem.
Upravljanje vremenomProject Time Management
Deo upravljanja projektima koji obuhvata definsanje aktivnosti, podelu aktivnosti , procenu trajanja aktivnosti , razvoj planova i plan kontrole u cilju završetka projekta na vreme.
VezaDependencies links, logical relationship
Zavisnost između dve aktivnosti i/ili aktivnosti i događaja (milestone). Tipovi veza su: FF, FS, SS i SF.
Vođa tima zaduženog za neku aktivnost Task leader
Vođa tehničkog tima zaduženog za određenu aktivnost, koji ima tehničku odgovornost i obezbeđuje tehnička uputstva timu sa kojim radi na određenoj aktivnosti.
Vremenska rezervaFloat, slack
Vreme za koje se neka aktivnost može pomeriti u vremenskom planu projekta, a da ne ugrozi određeni datum završetka projekta. Ako je vremenska rezerva jednaka nuli, onda je ovakva aktivnost na kritičnom putu.
Zazor između aktivnostiLag
Zazor je vremenska jedinica (čas, dan, nedelja) posle koje jedna aktivnost može početi ili se završiti pre nego što sledeća aktivnost počne ili se završi.
Značajan događajMilestone
Značajan događaj na projektu.
Zvanično razmatranje Formal review
Zvaničan sastanak na kome se predstavlja proizvod krajnjem korisniku, potrošaču ili drugim zainteresovanim stranama radi komentarisanja i odobravanja. Takođe, može biti pregled upravljačkih i tehničkih aktivnosti i toka realizacije projekta.
<<Prva <Prethodna strana