Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

UgovorContract
Sporazum između dve strane (Izvođača i Investitora) da obezbede dobro i/illi uslugu u cilju izvršenja projekta.
Ugovorne straneParties
Osobe ili kompanije koje potpisuju ugovor jedna sa drugom.
Ugovorni termini i usloviContract terms and conditions
Pravni, finansijski i administrativni apekti ugovora.
Ukupna vremenska rezervaTotal float
Vreme za koje se realizacije neke aktivnosti može odložiti, a da se ne ugrozi datum zavšetka celog projekta. Ova vremenska rezerva predstavlja razliku ranog i kasnog završetka aktivnosti.
Upravljanje komunikacijomProject Communications Management
Deo upravljanj projektima koji obuhvata planiranje komunikacije, planiranje toka informacija, distibuiranje informacija , izveštavanja u cilji korektne komunikacije na projektu.
Upravljanje kvalitetomProject Quality Management
Deo upravljanja projektima koji pbuhvata procese plniranje kvaliteta, osiguranje kvaliteta i kontrolu kvaliteta u cilju postizanja cilja projekta.
Upravljanje ljudskim resursimaProject Human Resource Management
Funkcije usmeravanja i koordiniranja ljudskih resursa kroz život projeka primenom znanja i veština o ponašanju i adminstrativnog znanja da bi se postigli ciljevi i zadovoljenje nivoa, cene , vremena, kvaliteta.
Upravljanje nabavkamaProject Procurement Management
Deo upravljanja projektima koji obuhvata planiranje nabavke, selekciju izvora za nabaku, ugovornu administraciju i zatvaranje ugovora u cilju obezbeđivanja dobra i usuga od spoljnih organizacija.
Upravljanje obimom poslaProject Scope Management
Deo upravljanja projektima koji obuhvata inicijaciju, obim planiranja, obim definisanja, obim verifikacije i obim promene kontrole a sve da bi se postiglo da projekat poseduje sav neophodan rad potreban za završetak istog.
Upravljanje projektimaProject management
Primena znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti radi zadovoljenja i postizanja cilja projekta.
Sledeća strana>Poslednja>>