Upravljanje i administracija FIDIC projekata

 

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

 

Da li želite radite na FIDIC projektima i želite da izbegnete probleme na koji se obi?no pojavljuju na ovakvim projektima?

 

Da li želite da budete sigurni da ?ete dobiti najviše mogu?e ili izgubiti najmanje mogu?e od odštetnog zahteva odnosno claim-a?

 

Da li želite da imate jasan pregled koje korake i procedure treba da primenite u konkretnom slu?aju?

 

Pozivamo Vas da uve?ate vaše znanje o upravljanju i administraciji FIDIC projekata u Srbiji na dvodnevnoj obuci koju za Vas organizuje EU Build.

 

Znanje koje prezentujemo prakti?no primenjujemo na projektima kod nas. Naši predava?i imaju i višegodišnje iskustvo u držanju FIDIC obuka u Srbiji i regionu, tako da ?ete dobiti primenljiva znanja koja ?e vam zaista pomo?i da budete uspešniji na vašim FIDIC projektima.

 

Najve?i deo u?esnika FIDIC projekata je svestan da se veliki deo uspeha postiže ili gubi tokom samog administriranja projektom. U Srbiji je sasvim uobi?ajeno da izvo?a? tokom izvo?enja radova traži i ?esto dobije 80% više novca i 100% više vremena u odnosu na originalni ugovor.

 

Strana na koja ima bolju administraciju na FIDIC projektu može da bude mnogo uspešnija nego što bi se to moglo o?ekivati po ?isto graditeljskim merilima.

 

KOME JE OBUKA NAMENJENA:

Izvo?a?ima, konsultantima, inženjerima, pravnicima i svima onima koji su imali FIDIC iskustva i žele dalje unapre?ivanje znanja.

 

Posebno se odnosi na polaznike koji žele da unaprede svoja znanja za vo?enje realnog projekta, claim i dispute managementa i da dobiju realne obrasce dopisa, redosled koraka, detaljne procedure, ..

 

CILJEVI OBUKE:

Unapre?enje rada kroz upoznavanje sa realnim iskustvima, koracima i procedurama tokom realizacije FIDIC projekata.

 

Bi?ete upoznati sa:

·        Iskustvima na konkretnim FIDIC projektima u okruženju

·        Konkretnim problemima koje se mogu pojaviti

·        Standardnim procedurama koje pomažu da se problemi smanje na minimum

·        Prednostima koje iskusan u?esnik na FIDIC projektu može da iskoristi

 

Više od 90% od preko 700 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

 

PREDAVA?I:

dr Darko Plamenac, dipl. ing. gra?.

dr Zoran ?or?evi?, dipl. ing. gra?.

 

OSNOVNE TEME KOJE ?E BITI OBRA?ENE :

1.      Pregled osnovnih FIDIC procedura i termina

2.      Osnovne karakteristike i pravni aspekti FIDIC-ovih ugovora

3.      FIDIC sistem upravljanja ugovorom

4.      Specifi?nosti administriranja FIDIC ugovora u zavisnosti od vrste „knjige“

5.      Struktura FIDIC-ovih ugovornih dokumenata

6.      Prava i obaveze izvo?a?a, inženjera i investitora

7.      Prednosti koje mogu da ostvare pojedini u?esnici u projektu

8.      Upravljanje rizicima na projektu

9.      Izmene na projektu

10.  Upravljanje sporovima i odštetnim zahtevima

11.  Potvrde i forme obrazaca 

 

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama