Upravljanje investicionim projektima

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

 

Uspešni investitori imaju snagu volje da vode posao, poznaju tržište, imaju dovoljno ta?ne procene koliko ?e ih šta koštati i za koliko ?e šta mo?i da prodaju.

Pored volje, pameti, intuicije i znanja, uspešnom investitoru treba i dan koji traje 100-tinak sati, da bi svoju investiciju realizovao kako je zamislio.

 

EU Build pomaže investitorima da svoju volju i pamet iskoriste na najbolji mogu?i na?in.

 

Prema željama investitora mi obavljamo sve prate?e poslove tokom investicionih projekata, da bi investitor mogao da se slobodno fokusira na svoje najvažnije obaveze. Tako?e, imamo veliko iskustvo u obukama, pa možemo nau?iti vaše zaposlene kako da sami uspešnije rade na investiciji.

Za investitore realizujemo složene i birokratski zahtevne procedure, koristimo svoje iskustvo da bismo pripremili analize koje omogu?avaju brzo donošenje pravih odluka, pomažemo u izboru projektanata i izvo?a?a, a kasnije kontrolišemo njihov rad i brinemo se da ispune želje investitora.

 

Pripremamo ugovore o projektovanju i gra?enju koji ?e zaštiti investitora od nepotrebnih rizika. Imamo veliko iskustvo u pripremi FIDIC ugovora i upravljanju investicionim projektima koji su ugovoreni po FIDIC-u.

 

Prema vašim željama planiramo izradu tehni?ke dokumentacije i gra?enje, a kasnije proveravamo da li projektanti i izvo?a?i rade po planu.

Možemo da do detalja sagledamo stanje vaše investicije tako da u svakom trenutku možete biti sigurni gde se zaista nalazite i kako najbolje možete da smanjite troškove.

 

Uspešno sara?ujemo sa javnom upravom tako da možemo da organizujemo efikasno prikupljanje dokumentacije, dobijanje dozvola, uslova i saglasnosti kao i dobijanje upotrebne dozvole.

 

Obezbe?ujemo komunikaciju izme?u u?esnika u projektu i vodimo evidenciju o komunikaciji.

 Ako je to za vašu investiciju bitno, neposredno sara?ujemo sa bankama radi pripreme potrebne dokumentacije i kasnijeg izveštavanja na na?in koji banka zahteva.

 

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama