Build Energy Team
Build Energy Team - BET je vode?a ekspertska ku?a posve?ena najvišim profesionalnim standardima u pružanju stru?nih usluga, saveta i izgradnje kapaciteta u upravljanju projektima u oblasti:
 • Zaštite životene sredine,
 • Primena mera energetske efikasnosti (EE),
 • Ve?e upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE),
 • Održivog ekonomskog i socijalnog razvoja.
Sa dugogodišnjim iskustvom i radom na tržištu Srbije i regiona BET u sradnji sa EU Build-om razvija modernu metodologiju i alate koji se koriste u okruženju kako bi pomogao klijentima - pružio znanje, tehnike, veštine, alate i kompletnu podršku u upravljanju investicijama i pružanju stru?ne obuke u tehni?kim, pravnim i finansijskim aspektima projekata:
 • iz oblasti energetske efiasnosti (EE), obnovljivih izvora energije (OIE), zaštite životne sredine i održivog razvoja,
 • strategiji poslovanja i menadžment konsaltinga kroz primenu i plasman naprednih tehnologija,
 • ostvarivanju interesa i povezivanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE i zaštite životne sredine,
 • kreiranju i objavljivanju istraživanja, belih knjiga i publikacija,
 • organizovanju B2B sastanaka i povezivanje eksperata i regulatora,
 • upravljanju reputacijom i strateškom komunikacijom.
Tako?e, organizovanjem edukativnih skupova, okruglih stolova, panel diskusija, obuka i studijskih putovanja, BET u?esnicima pruža jedinstvenu priliku da steknu nova i prošire postoje?a znanja, kao i da upoznaju standarde EU iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Osnovni ciljevi BETa su:
 • pospešivanje i unapre?enje privrednog i ekonomskog održivog razvoja u Srbiji i Centralnoj i Jugoisto?noj Evropi,
 • uticaj na stvaraoce ekonomske politike u oblasti investiranja, EE, OIE, zaštite životne sredine i održivog razvoja,
 • stimulisanje i razvoj kapaciteta preduzetništva, malih i srednjih preduze?a i ljudskih resursa, ravnopravnost polova, unapre?enje položaja mladih i razvijanje kulture tolerancije prema razli?itosti me?u mladima, a u skladu sa zakonom Republike Srbije i regulativama EU i principima razvijenih tržišnih ekonomija, snaženje društvene odgovornosti, demokratije i izgradnja konkurentnih lokalnih zajednica.