Projektno finansiranje
17. 11. 2010.

Projektno finansiranje je novi način finansiranja izgradnje objekata za tržište.

Kada investitor samostalno obezbedi lokaciju i odobrenje za gradnju, banka preuzima na sebe finansiranje svih budućih troškova, kao što su situacije izvođača, uređenje građevinskog zemljišta, itd., sve dok se prodajom prostora ne namiri dugovanja investitora.

Investitor dobija sigurno i stabilno finansiranje, ali i sledeće dodatne prednosti:

Nisku kamatu. Banke smatraju da je ovakav način finansiranja siguran
• Mogućnost da se stanovi prodaju kada su završeni ili gotovo završeni. Tako se postiže značajno viša cena stanova.
• Banka po automatizmu kreditira i kupce stanova

Realni troškovi novca iznose svega od 3% do 6% investicione vrednosti kroz ovakvo finansiranje. Ovi troškovi se bez ikakvih problema kompenzuju povećanom cenom završenih objekata u odnosu na cenu objekata u izgradnji.

Faze u realizaciji projektnog finansiranja

1. Investitor osniva novo preduzeće

Potrebno je da Investitor osnuje novo preduzeće (SPV – Special Purpose Vehicle) koje će biti predmet kreditiranja. Ovo preduzeće osniva matična kompanija u svrhu ostvarenja samog projekta, čija je jedina i osnovna delatnost upravo izgradnja određenog objekta. Na to novo preduzeće se prenosi vlasništvo nad lokacijom i građevinska dozvola.

Kredit se odobrava novom preduzeću (SPV – Special Purpose Vehicle) na osnovu procenjene isplativosti objekta za čije izvođenje je osnovano.

Osnov za odobravanje sredstava predstavljaju procena novčanih tokova projekta i mogućnosti otplate kredita, a ne kreditna sposobnost i vrednost imovine investitora (akcenat je na analizi projekta, a ne analizi matičnog preduzeća).

2. Investitor priprema dokumentaciju

Pre podnošenja zahteva za kredit, novo projektno preduzeće obezbeđuje Pravosnažno Rešenje o odobrenju za izgradnju, kao i ostalu dokumentaciju izdatu od strane nadležnih institucija, a koja je potrebna za početak radova na izgradnji nepokretnosti.

Odobrenje za izgradnju i ostala potrebna dokumentacija treba da glase na novoosnovano projektno preduzeće.

3. Obezbeđivanje sredstava

Investitor obezbeđuje određeni iznos sopstvenih sredstava za finansiranje projekta, 20- 30% vrednosti celokupne investicije (ovo je prosek, neke banke finansiraju i do 85% vrednosti projekta).
Banka uglavnom ne traži dodatna sredstva obezbeđenja, osim onih koje se odnose na sam projekat.

4. Korišćenje sredstava

Po pravilu, banka ne uplaćuje novac investitoru, nego plaća njegove račune vezane za izgradnju objekta. Ovde se pojavljuje i jedan dodatan trošak: konsultant koji u ime banke overava račune koji se plaćaju i čije angažovanje po pravilu plaća investitor.

5. Otplata i rokovi dospeća kredita

Banka po pravilu traži da se SPV obaveže da će sve svoje prihode naplaćivati preko računa banke koja mu finansira projekat. Taj novac je obično smešten na poseban račun i banka za njega plaća kamatu investitoru, koja je značajno manja od kamate koju banka naplaćuje od investitora. Na taj način banka može da ima potpuni uvid nad tokom novca.

Investitor može povremeno da traži od banke da se napravi obračun, da se novac na posebnom računu upotrebi za isplatu dugovanja prema banci i time smanji troškove kamate.
Kada su namirene sve obaveze prema banci, SPV nastavlja da posluje samostalno i može da posluje kao bilo koje drugo preduzeće.

Na takav način investitor može da sačeka završetak objekta da bi sav novoizgrađen prostor prodao po najvišoj tržišnoj ceni za završeni novi prostor.

Istovremeno, banka postaje deo sistema marketinga i prodaje prostora za potrebe investitora. Banka takve kredite može da daje pod povoljnim uslovima i po pojednostavljenoj proceduri, jer je sigurna da je u kvalitet samog projekta

Tipični troškovi investitora prilikom ovakvog finansiranja su:

Troškovi bankarske kamate

U ovom trenutku banke daju kredite sa kamatnim stopama na godišnjem nivou od 8% do 14%. Kako dobro organizovana izgradnja traje 12 meseci, a troškovi su ravnomerno raspoređeni tokom tog perioda, investitor efektivno plati 4% do 7% kamate banci. Ako banka finansira 80% vrednosti objekta, to iznosi 3,2% do 5,6% investicione vrednosti, koja može da bude značajno manja od prodajne cene.

Troškovi overavanja računa

Banke traže od investitora da plati troškove angažovanja nezavisnog konsultanta koji za potrebe banke overava račune koje banka plaća. Za najčešće objekte koje banke finansiranju, vrednosti oko 1,5 mil €, usluge konsultanta koštaju 500 € do 1000 € mesečno, odnosno ukupno oko 0,3% do 0,8% investicione vrednosti.

Tipični dodatni prihodi investitora prilikom ovakvog finansiranja su:

Viša prodajna cena prostora koje je završen od prostora koji je u izgradnji

Poslovni prostor i stanovi koji su završeni se mogu prodati između 10% i 20% skuplje od onih koji su u izgradnji. Ovo se odnosi na prodajnu cenu, koja može da bude znatno veća od investicione vrednosti.

Kamata na sredstva od prodaje prostora u izgradnji

Ako investitor odluči da prostor proda pre završetka objekta, banka mu na taj iznos odobrava dodatnu kamatu, koja se realno odbija od bankarske kamate za kreditiranje. Ako investitor zaključi da mu to odgovara, on može namiriti sva potraživanja banke i pre završetka objekta i tako umanjiti troškove bankarske kamate i konsultanata

Dodatne prednosti ovakvog finansiranja izgradnje objekata:

Investitor ima obezbeđen siguran izvor sredstava za plaćanje izvođača i opremanja građevinskog zemljišta. Pod takvim uslovima sposoban investitor može da obezbedi znatno povoljnije uslove od svojih izvođača i popust prilikom plaćanja opremanja građevinskog zemljišta

Kupac prostora ima povoljnije uslove i jednostavniju proceduru za dobijanje kredita za kupovinu prostora. Na taj način lakše je motivisati kupce da kupe prostor od investitora koji finansira gradnju kroz projektno finansiranje.
Banka svojim klijentima koji traže poslovni prostor ili stanove direktno može da ponudi objekte koje sama finansira i time postaje deo sistema prodaje prostora, bez dodatnih troškova za investitora.

Banke koje nude projektno finansiranje u Srbiji su:
Banka Intesa
Erste Bank
Eurobank EFG
Hypo Alpe-Adria-Bank
KBC Banka
OTP Banka
VOLKSBANK
UniCredit Bank

Ukoliko želite da više saznate na ovu temu kontaktirajte nas na office@yubuild.com ili na telefon 011/ 2686-707