Projektovanje, ugradnja i sanacija hidroizolacija 27.-28. februar 2013.

 

 Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

 

Da li vaši investitori imaju primedbe na hidroizolaciju koji ste projektovali ili izveli?

Da li treba da sanirate hidroizolaciju koja „prokišnjava“?

Da li ste u dilemi koji ?e sistem hidroizolacije najbolje rešiti vaš problem?

 

Pozivamo Vas da uve?ate vaše znanje o prakti?noj primeni hiroizolacija u Srbiji na dvodnevnoj obuci koju za Vas organizuje EU Build i Lever inženjering. Posle obuke ?e te biti još uspešniji u projektovanju, ugradnji i sanaciji hidroizolacija.

 

Iz prakti?nog iskustva znamo da su hidroizolacije jedna od najslabijih ta?aka na našim objektima.

 

Uzroci problema sa hidroizolacijama su raznovrsni: nedostatak pravih informacija u trenutku projektovanja,  primena neodgovaraju?eg sistema, neodgovaraju?a  tehnološka disciplina prilikom ugradnje, neodgovaraju?i režim koriš?enja, …

 

Ako investirate, projektujete ili izvodite hidroizolacije, dodatno znanje o prakti?noj primeni hidroizolacija ?e vam omogu?iti da unapred izbegnete probleme i nepotrebne troškove.

 

Ova obuka je namenjena onima koji znaju da je u?enje iz sopstvenog iskustva najskuplje i najsporije. Naše kolege koji su pripremili ovu obuku poseduju višegodišnje iskustvo u projektovanju, ugradnji i sanaciji hidroizolacija, tako da ?e te od njih ?ete dobiti prakti?na i primenljiva znanja.

 

Obuka se izvodi interaktivno.

 

Pro?ite obuku i postanite još uspešniji investitori, projektanti i izvo?a?i hidroizolacija.

 

KOME JE OBUKA NAMENJENA:

 

Projektantima, izvo?a?ima i investitorima koji žele da budu zna?ajno uspešniji u izboru, projektovanju i izvo?enju hidroizolacija, koji žele da izbegnu nepotrebne probleme i troškove.

 

CILJEVI OBUKE:

 

Tokom obuke polaznici ?e uve?ati svoja primenljiva znanja o izboru, projektovanju i sanaciji hidroizolacija u realnim uslovima u Srbiji.

 

Više od 90% od preko 1200 polaznika naših obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

 

PREDAVA?I:

 

Dijana Mi?ev, dipl. inž. arh.

Maja Horozovi?, dipl. inž. arh.

 

 

OSNOVNE TEME KOJE ?E BITI OBRA?ENE :

 1. Fleksibilne hidroizolacije
  1. Višeslojni sistem bitumenskih membrana
  2. Jednoslojni sistem sinteti?kom membranom
 2. Kruta hidroizolacija
  1. Premazi
  2. Malteri
  3. Penetrati
 3. Novi podzemni objekti
  1. Temeljne konstrukcije
  2. Tuneli
  3. Hidrouli?na postrojenja (bazeni, rezervoari, kanali isl.)
  4. Deponije otpada (zaštita životne sredine)
 4. Sanacija postoje?ih podzemnih objekata
  1. Zgradarstvo
  2. Tuneli
  3. Rezervoari

 

 1. Hidroizolacija novih nadzemnih objekata
  1. Zgradarstvo
   1. Ravni krovovi – prohodni
   2. Ravni krovovi – neprohodni
   3. Kosi krovovi
   4. Balkoni, terase i lo?e
   5. Mokri ?vorovi
   6. Fasade i zidovi
  2. Rezervoari
  3. Mostovi
 2. Sanacija postoje?ih nadzemnih objekata
  1. Zgradarstvo
   1. Ravni krovovi – prohodni
   2. Ravni krovovi – neprohodni
   3. Kosi krovovi
   4. Balkoni, terase i lo?e
   5. Mokri ?vorovi
   6. Fasade i zidovi
  2. Rezervoari
  3. Mostovi

 

 

VREME ODRŽAVANJA:  27.-28. februar 2013.

 

 

VREME TRAJANJA: od 10 do 17 sati

 

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNU OBUKU: 33.000,00  +  PDV

 

PRIJAVITE SE:

011/ 2-686-707, kontakt osoba: Kristina ?or?evi?
Popunjen formular za prijavu pošaljite na edukacije@eubuild.rs

ili na  faks (011) 2-686-707

 

Prijavite se još danas jer je broj polaznika ograni?en.

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama